MAANDAG 24-6
18:30-19:30 Cycling 18u30 Cycling Studio 2  
19:30-20:30 Cycling 19u30 Cycling Studio 2  
DINSDAG 25-6
18:30-19:30 Cycling 18u30 Cycling Studio 2  
19:30-20:30 Cycling 19u30 Cycling Studio 2  
WOENSDAG 26-6
19:30-21:00 Long Cycling 90 min 19u30 Cycling Studio 2  
DONDERDAG 27-6
18:30-19:30 Cycling 18u30 Cycling Studio 2  
19:30-20:30 Cycling 19u30 Cycling Studio 2  
ZATERDAG 29-6
11:00-12:00 Cycling 11u00 Cycling Studio 2  
ZONDAG 30-6
10:00-11:00 Cycling 10u00 Cycling Studio 2  
11:00-12:00 Cycling 11u00 Cycling Studio 2