WOENSDAG 22-8
19:30-21:00 Long Cycling 90 min 19u30 Cycling Studio 2  
DONDERDAG 23-8
18:30-19:30 Cycling 18u30 Cycling Studio 2  
ZONDAG 26-8
11:00-12:30 Long Cycling 90 min 10u30 Cycling Studio 2  
MAANDAG 27-8
18:30-19:30 Cycling 19u30 Cycling Studio 2  
DINSDAG 28-8
18:30-19:30 Cycling 18u30 Cycling Studio 2  
19:30-20:30 Cycling 19u30 Cycling Studio 2