WOENSDAG 12-12
19:30-21:00 Long Cycling 90 min 19u30 Cycling Studio 2  
DONDERDAG 13-12
18:30-19:30 Cycling 18u30 Cycling Studio 2  
19:30-20:30 Cycling 19u30 Cycling Studio 2  
VRIJDAG 14-12
19:00-20:00 Cycling 19u00 Cycling Studio 2  
ZATERDAG 15-12
11:00-12:00 Cycling 11u00 Cycling Studio 2  
ZONDAG 16-12
10:00-11:00 Cycling 10u00 Cycling Studio 2  
11:00-12:00 Cycling 11u00 Cycling Studio 2  
MAANDAG 17-12
18:30-19:30 Cycling 18u30 Cycling Studio 2  
19:30-20:30 Cycling 19u30 Cycling Studio 2  
DINSDAG 18-12
18:30-19:30 Cycling 18u30 Cycling Studio 2  
19:30-20:30 Cycling 19u30 Cycling Studio 2